GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Pro naše studenty

Výchovné poradenství

Mgr. Iva Bořková – výchovná a kariérová poradkyně

Kontakty: telefonní čísla:

škola: 733 124 932

mobil: 702 228 471 e-mail: borkova.iva@grk-net.cz

 

konzultace:

úterý 14:00 – 15:00

nebo středa 9:00 – 14:00

Pokud Ti tyto hodiny nevyhovují, můžeme se domluvit na schůzce v jinou dobu osobně nebo telefonicky.

 

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) ŠPP zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě novely zákona č. 82/2015 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných a mimořádně nadaných.

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) tvoří:

Mgr. Petr Kačírek – ředitel školy

Mgr. Pavlína Školníková – zástupce ředitele školy

Mgr. Iva Bořková – výchovná a kariérová poradkyně

Kontakty: telefonní čísla: škola: 733 124 932 mobil: 702 228 471 e-mail: borkova.iva@grk-net.cz konzultace: úterý 14:00 – 15:00 nebo středa 9:00 – 14:00

Mgr. Miroslava Dernerová – školní metodik prevence

Kontakty: telefonní čísla: škola: 733 124 932, mobil: 702 021 258 e-mail: dernerova.miroslava@grk-net.cz konzultace: čtvrtek 14:00 - 15:00 hod

 

Úkoly ŠPP: 

 • budování příznivého klimatu školy
 • kariérové poradenství
 • průběžné informování žáků o dalších možnostech jejich studia
 • prevence sociálně patologických jevů - monitorování sociálně patologických jevů
 • včasná intervence v případě řešení výchovných problémů a školní neúspěšnosti
 • práce s kolektivy žáků
 • poskytování přímé pomoci žákům s rizikem nebo projevy sociál. patologických jevů
 • poradenská pomoc a činnost zákonným zástupcům
 • pomoc při integraci a inkluzi žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická pomoc učitelům vytvářejícím PLPP
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků

Standartní činnost výchovného poradce

Vyhláška č. 72/2005 Sb. - Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních/příloha č. 3/

I. Poradenské činnosti:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

 

II. Metodické a informační činnosti

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

a) v otázkách kariérového rozhodování žáků,

b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,

c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,

e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.