GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Pro naše studenty

Maturita

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.

Společná část maturitní zkoušky (zajišťuje Cermat)

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky se konají pouze formou didaktického testu.

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující (dřívější matematika+).  

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z následující nabídky cizích jazyků:

  • anglický jazyk
  • francouzský jazyk
  • německý jazyk
  • ruský jazyk
  • španělský jazyk

Didaktické testy jsou administrovány a vyhodnocovány centrálně. Zadání zkoušek je jednotné pro všechny žáky a zkoušky probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu.

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva absence na zkoušce, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát      u každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Didaktické testy se budou konat v období od úterý 2. května 2024. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2024.

Profilová část maturitní zkoušky (probíhá ve škole)

Podstatných změn se dočkala také profilová část, která se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka  a literatury (ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ + PÍSEMNÁ PRÁCE), a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka (ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ + PÍSEMNÁ PRÁCE), a jednak také z dalších 2 povinných profilových zkoušek, které si žák vybírá z nabídky předmětů naší školy.

Zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, přičemž není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému se žák hlásí ve společné části, či jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové části. Z toho důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze stejného předmětu (cizího jazyka) dvakrát.

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

PŘEHLEDNĚ JEŠTĚ JEDNOU V TABULCE

MATURITNÍ ZKOUŠKA

POVINNÉ ZKOUŠKY

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX. 2)

SPOLEČNÁ ČÁST  

český jazyk a literatura

cizí jazyk

 

cizí jazyk, nebo matematika

matematika

 

 

matematika rozšiřující

PROFILOVÁ ČÁST

český jazyk a literatura

další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelkou školy (pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)

 

cizí jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části

 

 

2 další profilové zkoušky

 

Termín pro podání přihlášky

  • 1. prosince 2023 pro jarní zkušební období

Ředitelka školy stanovila obsah profilové části ve svém příkazu: Profilová část MZK pro školní rok 2023/2024.

Maturitní témata jednotlivých předmětů naleznete zde.
Seznam nabízené četby pro maturitní zkoušku z českého jazyka naleznete zde.

Písemné práce se uskuteční po 1. dubnu 2024, ústní zkoušky od 20. května 2024.

Přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce profilové části maturitní zkoušky žák podává do 25. června 2024 řediteli školy.

Seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury vycházejí z příkazu ředitelky školy č.3/2020. Seznam literárních děl musí být odevzdán řediteli školy do 31. 3. 2024 prostřednictvím učitele češtiny.

Témata pro ústní zkoušku z cizích jazyků a ostatní profilové zkoušky zůstávají beze změn.

Žák, který žádá v jarním zkušebním období školního roku 2023/2024 o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v souladu s §81 odst. 7 školského zákona a s § 19a vyhlášky č. 177/ 2009 Sb. doloží tuto skutečnost příslušným certifikátem.