GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Pro uchazeče o studium

Příjímací řízení 2023/24

TISKOPIS PŘIHLÁŠKY KE STAŽENÍ ZDE

INFORMACE PRO OSMILETÉ

KRITÉRIA PRO OSMILETÉ

INFORMACE PRO ČTYŘLETÉ

KRITÉRIA PRO ČTYŘLETÉ

Kritéria budou upravena do konce ledna 2023.

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,

na tomto místě najdete odpovědi na nejčastější otázky, které řešíte v souvislosti s přijímacím řízením. Pokud byste přesto potřebovali s něčím poradit, obraťte se na nás buď telefonicky, nebo e-mailem (733 124 931, gymrk@grk.cz).

 

BUDE GYMNÁZIUM PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POŘÁDAT?

Ano, každý rok evidujeme vyšší počet přihlášek ke vzdělávání, než je počet volných míst. Přijímací zkoušky se budou konat na oba obory (čtyřletý a osmiletý).

 

KDY SE JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KONAJÍ A JAKÉ TESTY ŠKOLA POUŽIJE?

Pro čtyřleté obory: 1. termín 13. 4. 2023, 2. termín 14. 4. 2023

Pro osmileté obory: 1. termín 17. 4. 2023, 2. termín 18. 4. 2023

Náhradní termíny pro oba obory 10. 5. 2023 a 11. 5. 2023

Škola použije testy vytvořené Cermatem. Doporučujeme si projít testy z minulých let – www.cermat.cz.

 

DOKDY JE TŘEBA DORUČIT PŘIHLÁŠKU KE VZDĚLÁVÁNÍ DO ŠKOLY?

Správně vyplněnou vytištěnou přihlášku je nutné doručit do školy nejpozději do středy 1. 3. 2023.

 

KOLIK PŘIHLÁŠEK SE PODÁVÁ?

Uchazeč o studium může i letos podat dvě přihlášky na dvě různé střední školy.

 

JAK NA PŘIHLÁŠCE VYPLNIT PROSPĚCH? KTERÁ HODNOCENÍ BUDOU POUŽITA?

Na přihlášce vyplňte prospěch tak, jak je předepsáno, tzn. obě pololetí z 8. třídy (4. třídy) a pololetní vysvědčení z 9. třídy (5. třídy). 

 

BUDE UCHAZEČ KONAT JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU DVAKRÁT? 

Čtyřletý obor:

Uchazeč, který podává přihlášku na školu, kde se koná JPZ, vykoná tuto zkoušku dvakrát, přičemž pro hodnocení JPZ se mu započte lepší výsledek. Pokud se hlásí na dvě různé školy nebo obory, kde se koná JPZ, vykoná tuto v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě a ve druhém termínu na škole, kterou na přihlášce uvedl jako druhou. 

Osmiletý obor:

Uchazeči vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke vzdělávání. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. V případě, že uchazeč koná JPZ dvakrát, započte se mu pro celkové hodnocení přijímacího řízení na obou školách lepší výsledek. Pokud se hlásí na dvě různé školy, kde se koná JPZ, vykoná tuto v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě a podruhé ve 2. termínu na škole, kterou na přihlášce uvedl jako druhou.

 

JAK SE DOZVÍME, KDY A KAM SE MÁME DOSTAVIT NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU? 

Škola má povinnost s uchazeči komunikovat, a tak vám všechny podstatné informace doručíme. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude doručena písemně na adresu trvalého bydliště, která bude uvedena na přihlášce.

 

MŮŽU ZE ZDRAVOTNÍCH NEBO JINÝCH DŮVODŮ POŽÁDAT O UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY?

Samozřejmě můžete, společně s přihláškou musíte do 1. 3. 2023 přinést doručení školského poradenského zařízení.

JAK TO BUDE S PŘIJÍMÁNÍM CIZINCŮ? MUSÍ CIZINEC KONAT PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU Z CIZÍHO JAZYKA?

 

Cizinci (osoby, které nejsou občany ČR a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole)

Uchazeči se statutem cizince podle §20 odst. 4 zákona 561/ 2004 Sb. Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle opatření obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1, nebudou konat zkoušku z českého jazyka na základě vlastní žádosti. Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem, který není bodově hodnocen.

Podle opatření obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1 má cizinec na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

U uchazečů cizinců použije škola tzv. redukované pořadí. Redukované pořadí je definováno jako pořadí uchazeče stanovené na základě výsledku přijímacího řízení bez bodů z českého jazyka. Formálně tak uchazeč cizinec získá pro celkové hodnocení takové bodové hodnocení z jednotných přijímacích testů, jaké odpovídá pořadovému číslu jeho umístění v redukovaném pořadí. Tzn. cizinec je zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky v součtu s body za průměr prospěchu ze základní školy

„Uchazeč, který nekoná zkoušku podle odstavce 1, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.“ (Vyhláška 353)