GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

O škole

SRPG

STANOVY SPOLKU

RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU


Stanovy SRPG

Zápis členské schůze říjen 2021

rozpočet SRPG 2021

Zápis z rady únor 2022

Úvodní ustanovení
§ 1

Název, sídlo a IČO

 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen spolek).
 2. Sídlo spolku: Hrdinů odboje 36, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
 3. IČO: 270 09 785

Postavení Spolku

 1. Spolek je dobrovolným svazkem rodičů, zákonných zástupců a jiných osob, kteří se zajímají o výuku, výchovu a zájmovou činnost dětí studujících na GFMP Rychnov nad Kněžnou.
 2. Spolek hájí práva a zájmy dětí.
 3. Spolek je právnickou osobou oprávněnou nabývat práv a povinností. Jménem spolku jedná jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda.

 

Předmět činnosti
§ 2

Činnost spolku je zaměřena zejména na:

 1. Respektování práv, potřeb a zájmů dětí.
 2. Vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu v rodinách i ve škole.
 3. Koordinaci a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy, školského či výchovného zařízení a obce.
 4. Vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a učiteli.

Ke splnění svých cílů spolek:

 1. Zjišťuje úroveň spolupráce s učiteli, vedením školy a zřizovatelem školy.
 2. Zjišťuje názory rodičovské veřejnosti na způsob výuky, výchovné působení pedagogů, rozvíjení zájmové činnosti, prospěch a chování žáků.
 3. Se svými členy a ostatními zájemci veřejně diskutuje o uplatňování nových vědeckých poznatků ve školství, o zkušenostech s moderními formami spolupráce rodičů se školou.
 4. Informuje své členy i ostatní rodiče o konkrétních aktivitách spolku a jejich výsledcích.
 5. Podílí se organizačně i finančně na školních i mimoškolních aktivitách GFMP RK.

 

Členství ve spolku
§ 3

Vznik členství

 1. Členství a účast na činnosti je dobrovolné. Členy spolku se mohou stát jednotlivé fyzické osoby jako individuální členové či právnické osoby jako kolektivní členové, pokud souhlasí se stanovami a zaměřením činnosti spolku.
 2. Individuálním členem se na základě zaplacení členského příspěvku stává fyzická osoba.
 3. Kolektivním členem se na základě zaplacení členského příspěvku stává právnická osoba.
 4. O přijetí člena rozhoduje rada spolku. Proti nepřijetí je možné se odvolat k členské schůzi spolku.
 5. Čestným členem spolku může být jmenována fyzická osoba na písemný návrh kteréhokoliv člena. Čestné členství podléhá schválení členskou schůzí spolku.

Zánik členství

 1. Úmrtím fyzické osoby nebo zánikem kolektivního člena. Vypořádání vzájemných pohledávek se provede neprodleně.
 2. Písemným prohlášením člena o vystoupení ze spolku. Vypořádání vzájemných pohledávek se provede neprodleně.
 3. Nezaplacením členského příspěvku za předchozí kalendářní rok do 31. března roku následujícího.
 4. Vyloučením z rozhodnutí rady spolku, jestliže člen obzvláště hrubě nebo opakovaně poruší stanovy spolku.
 5. Zánikem spolku bez právního nástupce.
 6. Proti rozhodnutí rady spolku o zániku členství se lze odvolat ke členské schůzi spolku.

Práva člena

 1. Účastnit se shromáždění členů s právem hlasovacím.
 2. Volit členy orgánů spolku.
 3. Být volen do orgánů spolku.
 4. Být informován o činnosti spolku.
 5. Účastnit se akcí pořádaných spolkem.
 6. Obracet se na orgány spolku s podněty, připomínkami nebo stížnostmi, které se týkají činnosti spolku a prostřednictvím těchto orgánů rovněž na vedení GFMP RK.


Povinnosti člena spolku

 1. Aktivně se podílet na plnění cílů spolku.
 2. Dodržovat stanovy a jednací řád, respektovat rozhodnutí členské schůze a rady spolku.
 3. Veřejně vystupovat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno spolku a poslání, k němuž se spolek programově hlásí.
 4. Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.
 5. Včas a ve stanovené výši platit členské příspěvky. Čestní členové příspěvky neplatí.Orgány spolku
§ 4

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi svolává rada spolku nejméně jednou za kalendářní rok. Rada spolku je rovněž povinna svolat členskou schůzi z podnětu nejméně 51% členů nebo z podnětu revizora. Svolání členské schůze je nutné oznámit všem členům nejméně 14 dní před jejím konáním.
 2. Členská schůze je složena ze všech členů spolku starších 18-ti let. Členy mladší 18-ti let zastupuje jejich zákonný zástupce. Právnická osoba, která je členem spolku, vysílá na členskou schůzi jednoho svého zástupce. Členské schůze se mohou účastnit všichni členové spolku. Při hlasování má každý člen jeden hlas.
 3. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 4. Členská schůze projednává a schvaluje:
  1. strategii a směry činnosti spolku
  2. činnost rady spolku za uplynulé období
  3. volbu a odvolání členů rady spolku
  4. odvolání proti nepřijetí za člena spolku
  5. změny stanov spolku, včetně změny názvu či sídla
  6. finanční otázky spojené s činností spolku včetně příspěvků, jejich výše a splatnosti
  7. kontrolní zprávu za roční období
  8. schválení výsledku hospodaření za účetní období
  9. rozhodnutí o zrušení spolku nebo o jeho proměně
 5. Členská schůze volí revizora.
 6. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní alespoň jedna třetina členů. V případě, že není dosaženo tohoto počtu, odloží se zahájení členské schůze o čtvrt hodiny a pak je její schůze usnášeníschopná za jakéhokoliv počtu členů.
 7. Rozhodnutí a usnesení členské schůze spolku jsou platná, jestliže pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů spolku.
 8. Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány členské schůze byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu na webových stránkách školy.

Rada spolku

 1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku. Zabezpečuje plnění hlavní činnosti a řídí činnost mezi zasedáními členské schůze. Rozhoduje ve věcech členství, sestavuje a schvaluje roční plán činnosti a sleduje jeho plnění. Vyjadřuje se ke všem aktuálním otázkám stavu, rozvoje a činnosti spolku.
 2. Funkční období je čtyřleté.
 3. V případě hrubého porušení stanov spolku členská schůze odvolává členy rady spolku nejméně dvoutřetinovou většinou členů přítomných na členské schůzi.
 4. Rada jmenovitě volí předsedu, místopředsedu a hospodáře.
 5. Počet členů rady musí být lichý. Rada je složena ze zástupců jednotlivých tříd a 1 zástupce školy. Členy rady jsou vždy předseda jakožto statutární orgán spolku, místopředseda a hospodář.
 6. Radu Spolku svolává k zasedání zástupce školy nebo v případě, kdy tak zástupce školy neučiní nebo nemůže činit, předseda nebo jiný člen rady spolku, a to podle potřeby, nejméně dvakrát ročně.
 7. Rada spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K platnosti usnesení rady spolku je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných.

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutím členské schůze a rady spolku.
 2. Předseda se podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis. V případě jeho nepřítomnosti tuto povinnost přebírá místopředseda spolku.
 3. Funkční období je čtyřleté.

Místopředseda

 1. Místopředsedou je volen zástupce školy.
 2. Zajišťuje kontakt mezi školou a radou spolku.
 3. Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti ve všech povinnostech.
 4. Funkční období je čtyřleté.

Revizor

 1. Revizor je nezávislý, samostatný orgán spolku, který se ze své činnosti zodpovídá členské schůzi jedenkrát ročně.
 2. Revizor je volen členskou schůzí na čtyři roky.
 3. Činnosti revizora se řídí obecnými zásadami kontroly a příslušnými právními předpisy.
 4. Revizor provádí kontrolu příjmů a výdajů z hlediska výše, účelnosti a oprávněnosti ve vazbě na potřeby spolku.
 5. Revizor prověřuje účetní uzávěrku a kontroluje dodržování a plnění usnesení členské schůze, jakož i hospodaření rady s finančními prostředky.
 6. Revizor se může účastnit jednání rady s hlasem poradním.
 7. Zjistí-li revizor nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu radu spolku a následně i členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání.
 8. Revizor není kontrolním orgánem ve smyslu ustanovení §24 a násl. zákona č.89/2012 Sb.


Hospodaření spolku
§5


Základ příjmů tvoří příjmy z vlastní činnosti, příspěvky a dary právnických a fyzických osob, příspěvky členů a jiné dotace.

 1. Účetnictví je vedeno v souladu s platným zněním zákona o účetnictví.
 2. Roční uzávěrku kontroluje revizor spolku.
 3. Výsledky hospodaření za volební období rady spolku schvaluje na základě zprávy hospodáře a zprávy revizora členská schůze.
 4. Získané finanční prostředky slouží zásadně ke krytí výdajů vznikajících vlastní činností. V odůvodněných případech lze těchto prostředků využít i k jiným účelům, tyto účely rozhoduje rada spolku a schvaluje členská schůze.


Závěrečná ustanovení
§6

 1. Spolek zaniká, jestliže o tom rozhodne členská schůze usnesením dvoutřetinové většiny všech členů. V usnesení členské schůze o zániku musí být stanoven způsob likvidace a vypořádání majetkových nároků všech členů podle platných právních předpisů.
 2. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení ustavující schůzí a nahrazují stanovy registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 21. 10. 2005 pod č. j. VS/1.1/62/05/05 – R.


V Rychnově nad Kněžnou, dne 10. 11. 2015